Nyheter och rättningar i Aveny 21.5

Version 21.5.1

2021-10-18

Anläggningsredovisning

Fel vid flytt av inventarie

EK-2929

Tidigare kunde ett internt fel uppstå vid försök att flytta inventarier med bild från Webinventeringen. Detta är nu åtgärdat.

Nedskrivning hanteras för ingående investeringar

EK-1756

Fält ingående nedskrivningar har lagts till för typen ingående investeringar i anläggningsregistret. Det betyder att det nu är möjligt att läsa in ingående nedskrivningar per investering när anläggningsregistrets sätts upp för nya enheter. Finns det behov av att justera tidigare inlästa ingående investeringar görs detta genom att registrera ingående nedskrivningar per investering. Beloppet kommer då automatiskt att dras bort från ackumulerade avskrivningar. Kontakta Eniac om ni behöver hjälp med justeringen.

Budget

Antal årsanställda rättad i MBL-rapport (rutin Arbetsbudget)

EK-3087

Om en anställd var registrerad med anställningsmånad efter 2022-01 beräknades inte antal årsanställda korrekt för den befattningen i MBL-rapporten. Felet är nu rättat.

Export av MBL-rapport är rättad (rutin Arbetsbudget)

EK-3086

En förskjutning av BKSK-rader som inträffade vid export till Excel är nu rättad.

Rapport Personalbudget per individ inkluderar särskilda ersättningar budgeterade per kodsträng

EK-3045

Rapport Personalbudget per individ (i rutin Arbetsbudget) redovisade endast särskilda ersättningar som var budgeterade enligt den anställdes procentuella fördelning. Nu redovisas även särskilda ersättningar budgeterade per kodsträng i rapporten.

Kommentarer från budgetunderlag kan importeras med upp till 250 tecken

EK-2886

I rutin Arbetsbudget klipptes kommentarer från budgeteringsunderlag av om de innehöll mer än 50 tecken. Gränsen för antal tecken vid import är nu utökad till 250 tecken.

Kommentarer som skrivs i Personalgrupp visas i rutin Budget

EK-2779

Kommentarer som skrivs per budgetrad i Personalgrupp överförs vid bokföring av arbetsbudgeten till rutin Budget.

Export av budgeterade fördelningar från Personalregistret (för kunder som använder Flex Lön)

EK-1948

Det är nu möjligt att exportera budgeterade lönefördelningar som gjorts i rutin Arbetsbudget, Personal. När budgeten har bokförts blir exportknappen aktiv i rutin Personalregister. Innan exporten kan påbörjas måste budgeten först överföras till huvudboken i rutin Budget. När exporten görs skapas ett inläsningsbart underlag med lönefördelningar per anställningsnummer som sparas i fördefinierad katalog. Från lönesystemet importeras sedan de budgeterade lönefördelningarna per anställd.

Ekonomi

Analysmall med ackumulerat saldo om detaljer på flera sidor visar rätt belopp

EK-3193

Rättning av tidigare fel. Om en analysmall visar detaljer med ackumulerat saldo och det är uppdelat så att detaljerna visas på flera sidor visades tidigare fel ackumulerat saldo från andra sidan. Det blev tidigare rätt om alla detaljer visades på en sida. I och med den här rättningen blir det ackumulerade saldot alltid rätt.

Nya Aveny

Markering på ändrade fält då lokala analysmallar sparas eller redigeras

EK-3048

I Ekonomisk analys kan lokala analysmallar sparas och redigeras. Funktionerna för detta nås längst ner i vänstermenyn. Informationen om analysmallarna visas i en dialogruta. De fält som ändrats får nu en grön cirkel. Knappen Spara tänds endast om något ändrats eller när alla obligatoriska fält har värden.

Nya Aveny

Om kolumn visar Antal öppnas endast detaljrader med antal

EK-3017

I Ekonomisk analys - om en analys har kolumner där Antal följs öppnades tidigare alla detaljrader (med antingen belopp eller antal redovisat i den aktuella summeringen). Efter denna rättning visas endast detaljrader med ett antalsbelopp om kolumnen är av typen Antal.

Nya Aveny

GAS-ändring: Ekonom kan ej längre ändra giltighetstid på frivilliga delverksamheter

EK-2994

Rättning av tidigare fel. I koddel verksamhet finns det tre olika nivåer för de som arbetar enligt GAS-konceptet; obligatorisk nivå, frivillig delverksamhet och frivillig aktivitetsnivå. Det är fasta giltighetstider och benämningar för obligatoriska nivån och de frivilliga delverksamheterna. Tyvärr fanns ett fel i programmet som gjorde att giltighetstiden trots allt kunde justeras av rollen GAS-Ekonom. Vid varje GAS-Bas-uppdatering skrevs dessa ändringar över och den korrekta giltighetstiden återställdes. Felet är nu åtgärdat.

Bokföringsorder, korrekt systembeteende vid borttag av tomma rader

EK-2974

Rättning av tidigare fel.
Om rader i en bokföringsmall inte har något belopp i debet eller kredit i rutin Bokföringsorder i WebAveny ska systemet ta bort dessa. Vid manuella försök att ta bort tomma rader i en bokföringsmall missförstod systemet tidigare, och tog felaktigt bort även de rader som hamnat på platsen där det först fanns tomma rader. Felet är nu åtgärdat så att endast verkligt tomma rader tas bort och inga rader med belopp försvinner.

Ytterligare ett fel kunde ske vid borttag av rader från en mall, det resulterade i att tidigare ifyllda fält försvann. Även detta fel är nu åtgärdat.

WebAveny

Gul markering på verifikation som inte är definitivbokförd

EK-2967

I Ekonomisk analys kan verifikationer från ej definitivbokförda journaler inkluderas under "Övriga val". Då en verifikation visas i detaljerna visas verifikationsraden med en gul markering för att indikera att denna information är icke-definitivbokförd. Då verifikationen öppnas visas även en cirkel till höger om verifikationsnumret.

Nya Aveny

Verifikationsrader som är periodiserade visas med symbol och datuminformation

EK-2954

Från detaljvisningen i Ekonomisk analys kan verifikationer öppnas. Om en verifikation innehåller en rad som är periodiserad finns det nu information om detta på raden med visning av en symbol samt kolumner för datum då periodiseringen börjar och slutar.

På utskrift av verifikation visas de två kolumnerna med information om periodiserings start- och slutdatum.

Nya Aveny

Unika analysnamn krävs för gemensamma analysmallar

EK-2951

Rättning av tidigare fel. Då en gemensam lokal analysmall skapas måste ett unikt namn anges för analysmallen. Tidigare var det möjligt att ange samma namn.

Nya Aveny

Kodbehörighetsväxlaren har ny sökfunktionalitet

EK-2945

För användare med kodbehörigheten Hela huvudboken eller en kombinerad kodbehörighet (flera kodbehörigheter av samma typ, t.ex. Min resultatbehörighet) är det möjligt att växla mellan olika kodbehörigheter via sidhuvudet i Ekonomisk analys. Kodbehörighetsväxlarens format är uppdaterat och innehåller ny funktionalitet för att kunna söka efter den kodbehörighet som ska användas. Detta är särskilt användbart om det finns många kodbehörigheter.

Nya Aveny

Antal med decimaler visas korrekt

EK-2904

Rättning av tidigare fel. Då detaljerna visades för en antals-kolumn kunde det tidigare visas för många decimaler. Nu är det korrigerat så att det max visas 2 decimaler.

Nya Aveny

Färg på fliktext visar vilket innehåll som finns

EK-2852

I Ekonomisk analys på verifikationer som handlar om leverantörsfakturor så finns en flik med information om attest och meddelanden. Är texten attest vit finns information om attestanter, är texten meddelande vit finns det meddelanden skrivna, är båda texterna vita finns det både information om attestanter och meddelanden. När det ej finns någon information visas fliktexten som grå.

När fliken öppnats har texten som har innehåll svart färg och den utan innehåll grå färg.

Nya Aveny

Färgad cirkel visar backad verifikation eller ändrad definitivbokning av leverantörsfaktura

EK-2848

Till höger om verifikationsnumret i verifikationsdialogrutan visas en röd fylld cirkel om en verifikation eller journal är backad.

Till höger om verifikationsnumret i verifikationsdialogrutan visas en orange fylld cirkel på definitivbokade leverantörsfaturor om det finns en ändringsverifikation på fliken kopplade verifikationer knutet till definitivbokningsverifikationen.

Nya Aveny

Tydligare visning att analysnamn är obligatoriskt fält för att Spara analysmall

EK-2820

Fältet analysnamn måste ha ett värde - visas nu med en röd asterisk på fältet. Spara-knappen tänds först efter att fältet har ett värde. Värdet måste vara unikt, och ej samma som en annan sparad analysmall.

Nya Aveny

Datumfält får plats i periodväljaren

EK-2810

Rättning av tidigare fel då rensa-krysset skymde viss del av datumvärdet vid ÅÅÅÅ-MM-DD. Nu kan hela värdet ses både då värde fylls i och då värde visas.

Nya Aveny

Jämförelse mot "Periodiserad Budget" - inställning sparas

EK-2729

I Ekonomisk analys i vänstermenyn under sektionen "Övriga val" kan en inställning göras om man vill jämföra mot periodiserad budget istället för årsbudget. Om det valet görs sparas det för användaren så att alla analyser framöver visas med periodiserad budget som jämförelse.

Observera att det endast är möjligt att välja periodiserad budget som jämförelse om budgeten i Aveny faktiskt har periodiserats.
En annan viktig detalj att komma ihåg är att det kan vara hela eller delar av budgeten som periodiserats.

Nya Aveny

Information visas om användaren saknar inställningar för att använda Ekonomisk analys

EK-2712

En användare behöver ha en licens och en roll med behörighet för att använda Ekonomisk analys. Utöver detta behövs även en kodbehörighet markerad för analys. Om användaren har roll och licens men saknar kodbehörighet kan rutinen öppnas men information visas för att upplysa användaren om att det saknas en kodbehörighet markerad för analys. Därefter kan användaren ej arbeta vidare i rutin Ekonomisk analys.

Tidigare fick användaren tillgång till rutinen utan att få någon vägledning om varför det ej gick att få fram några siffror. Den nya inställningen är avsedd att hjälpa användaren vidare. Kodbehörigheter läggs upp och markeras "för analys" i styrvärdet "Användare, ekonomiinställningar".

Nya Aveny

Välj kolumner och gör urval via knappar på sidhuvudet i Ekonomisk analys

EK-2656

Ny knapp för "Välj kolumner" tillagd till vänster om periodväljaren på sidhuvudet för Ekonomisk analys. Klicka på knappen så öppnas en dialogruta där du kan ställa in vilka kolumner som ska vara synliga i analysen. Alla kolumnmallar finns också valbara.

Nytt format på knappen för "Urval" på sidhuvudet till höger om texten "Eget urval". Klicka på knappen så öppnas en dialogruta där alla urval kan göras. Alla sparade urval finns också valbara.

Nya Aveny

Rad-detaljer som öppnas i radbaserad analysmall kan exporteras till Excel

EK-2532

När en rad öppnas i en radbaserad analysmall så visas förklaringen av kolumnernas innehåll med hjälp av en löpande analys som visas inuti en grå ruta. I det övre högra hörnet finns en trepunktersknapp där du når funktionen "Exportera till Excel". Funktionen fungerar precis på samma sätt som vid export av en vanlig löpande analys. Önskas annan summerings ställs det in via knappen "Välj summering" i det övre vänstra hörnet av rad-detaljsvisningen.

Nya Aveny

Procentvärden i rapport Flerårsöversikt ändras ej om enhet ändras från Tkr till Kr eller Mkr

EK-2493

Rättning av tidigare fel då de rader i Flerårsöversikten som innehöll procentvärden felaktigt ändrade storleksordning då enheten för beloppsraderna ändrades från Tkr (tusentals kronor) till Kr (kronor) eller Mkr (miljontals kronor). Felet är nu åtgärdat och korrekta procentvärden visas på skärmen.

Nya Aveny

Detaljer visas korrekt om summeringsbegreppet "Anställningsnummer" ingår men saknar värde

EK-2228

Tidigare visades ej några verifikationsdetaljer då ett belopp öppnades på en summering där det stod "Anställningsnummer saknas"- detta fel är nu åtgärdat och det går även bra att se detaljer även för denna typ av summering.

Nya Aveny

Möjligt att periodisera antal

EK-1023

Sedan tidigare har det funnits möjlighet att periodisera belopp som ska fördelas över flera perioder eller flyttas från en bokföringsperiod till en annan. Ny funktionalitet möjliggör även periodisering av antal kopplat till periodiseringen. I periodiserings-formuläret visas ett antalsfält och antalsbeloppet fördelas på motsvarande sätt som beloppet. På det periodiserade kontot finns antalet kvar tills periodiseringsverifikationen bokförs då antal och belopp bokförs bort från periodiseringskontot.
För att stödja periodisering över årsskiften har antalsfält även inkluderats i rutin Ingående balans. Hämtas ingående balans från utgående balans hämtas det belopp och det antals-värde som finns vid årets slut som ingående balans. Manuell registrering av ingående balans kan också göras på alla baskonton som är uppsatta för antalsredovisning eller som har användningen för periodisering. Om ett baskonto har ingående balans med och utan antal visas värden på två olika rader i rutin Ingående balans. Finns det olika enheter på antalen på periodiseringskontot visas även olika rader för olika enhet.

Tätare visning av valbara kolumner i "Visa som graf" och möjligt att välja till och från alla på samma gång

EK-104

I Ekonomisk analys är det möjligt att visa en analys som en graf där det översta summeringsbegreppet visas på x-axeln och kolumnerna på y-axeln.
Om många kolumner ingick i analysen tog dessa tidigare stort plats då de hade mycket mellanrum, nu visas de tätare.
Det är nu även möjligt att med ett klick välja till eller från alla kolumner för att sedan justera och lägga till eller dra ifrån enskilda kolumner. En hopfällbar nivå för alla kolumner är tillagd och den öppnas och stängs via klick på den svarta pilen.

Efter att val av kolumner gjorts klicka på knappen "Uppdatera" för att visa grafen med valen. Vill du återgå till startläget kan du klicka på knappen "Återställ" i det övre högra hörnet.

Nya Aveny

Kundreskontra

Saldolistan visar val på utskrift

EK-3016

På sidhuvudet till vänster visas för Saldolistan nu tre olika val vid utskrift för att förtydliga vad utskriften innehåller.
Överst visas vilken typ av information som inkluderas, tex. fakturor, erbjudanden, fakturasaldo eller kontosaldo/tillgodohavanden. Om val görs för Kundtyp eller Kundkategori visas även dessa på sidhuvudet.

Görs urval på Kundtyp eller Kundkategori visas detta nu även i utskriftsdialogen.

Sammanslagning av kunder

EK-2307

Efter sammanslagning av kunder syns nu åter samtliga fakturor från ingående kunder. Nu finns också en funktion för att ångra sammanslagning av kunder.

Enklare val vid utskrift av rapporten Kundreskontralista & urval skrivs ut på utskrift

EK-313

En ny rullist är tillagd för att förenkla valet av faktureringsgrupper knutna till ett visst reskontra-konto. Välj vilket kundreskontra-konto du vill ha med i din rapport t.ex. 1510 Kundreskontra eller 1512 Kundreskontra KOB. Systemet läser av vilka faktureringsgrupper som är knutna till det kundreskontra-kontot och tar med dem på rapporten.

Vill du kan du som tidigare även plocka enskilda faktureringsgrupper manuellt, välj då först i rullisten "Enligt utvalda faktureringsgrupper" och bocka i rutan till vänster om de faktureringsgrupper du vill ha med på rapporten.

De faktureringsgrupper som är kopplade till erbjudanden ligger i en egen sektion. Finns det mer än en faktureringsgrupp för erbjudanden visas det en vallista, annars visas bara en ruta för välja att ta med eller inte ta med Erbjudanden.

En annan förbättring är att de val som görs, för vad som ska inkluderas på utskriften, skrivs ut på sidhuvudet på rapporten.

Leverantörsreskontra

Möjligt att registrera flera attestdelar/mottagningsattestanter/beslutsattestanter på en leverantörsfakturareferens

EK-1349

Det är nu möjligt att kunna registrera in flera delar, mottagnings-och beslutsattestanter i styrvärdet Leverantörsfakturareferens för att kunna utnyttja funktionen fullt ut vid ankomstregistrering av faktura.