Nyheter och rättningar i Aveny 20.6

Version 20.6.1

2020-11-12

Anläggningsredovisning

Aktivera och ta bort investeringsrader i låst period

EK-1596

Det är nu möjligt att aktivera och ta bort investeringsrader trots att datumet på investeringsformuläret ligger i en låst bokföringsperiod. Avskrivningarna och internräntan för nyaktiverade/borttagna rader korrigeras nästa gång avskrivningarna och internräntan bokförs i en öppen period.

Om avskrivningar och internränta beräknas för tidigare månader visas nu ett felmeddelande

EK-1367

I rutin Bokför avskrivningar och rutin Bokför internränta är det inte längre möjligt att bokföra avskrivningar för tidigare perioder. Väljs en tidigare period än senast bokförda visas ett felmeddelande. Alla förändringar som gjorts i anläggningsregistret bokförs genom att beräkna samma månad en gång till, eller genom att välja nästkommande period.

Avskilja en redan avskiljd investering

EK-291

Nu stödjer programmet möjligheten att avskilja en investering som redan har avskiljts.

Budget

Nu accepteras anställningsnummer med upp till 20 positioner

EK-1726

Vid uppdatering av Personalregistret visades felmeddelande om anställningsnumret innehöll mer än 12 positioner. Nu är programmet uppdaterat och klarar upp till 20 positioner.

Korrekt sekelsiffra även för anställda födda på 2000-talet

EK-1633

Vid uppdatering av rutin Personalregistret (vid integration med Hogia) sattes sekelsiffran till 19 för alla anställda. Felet är rättat och sekelsiffran sätts nu utifrån personnumret på den anställde.

Budgeterad personalminskning summeras nu upp korrekt

EK-1615

Budgeterad personalminskning summerades felaktigt upp som en personalökning i rapport Personalbudget per verksamhet. Felet är rättat, så nu summeras budgeterad personalminskning korrekt i rapporten.

Jämförelse med befattningskod i Hogia

EK-1570

Om befattningskoden i Hogia innehöll blanka tecken trodde Aveny att befattningskoden behövde uppdateras, även om befattningskoden i övrigt var likadan i Hogia som i Aveny. Detta är nu åtgärdat så att Aveny bortser från extra blanksteg.

Jämförelsesiffror visas endast för aktiva särskilda ersättningar

EK-1502

Jämförelsesiffror för särskilda ersättningar i rutin Arbetsbudget-Personal visas nu endast för särskilda ersättningar som är aktiva.

Rättning för icke-numeriska koddelar

EK-1428

Ett problem som uppstod i Personalbudgetrader vid användande av icke-numeriska koddelar är nu rättat.

Endast aktiva befattningskoder valbara i Arbetsbudget-Personal

EK-1400

I fältet Befattningskod (rutin Arbetsbudget-Personal, flik Personal) är det nu endast möjligt att välja aktiva befattningskoder. För de enheter som uppdaterat styrvärde Befattningskod är alla BSF-koder inaktiva.

Ekonomi

Visning av verifikation och underlag i ekonomisk analys behörighets-styrt

EK-1868

Möjligheten att från detaljrader i Ekonomisk analys via ett verifikationsnummer öppna verifikationen samt bifogat underlag styrs nu av behörighet till WebEkonomi bokföringsjournal. Roller som saknar behörighet kan ej öppna verifikationer men kan se fakturabilder. Inställningen motsvarar behörighetsbegränsningen i WebAvenys kontoanalys.

Nya Aveny

Utskrift av analys

EK-1835

Rättning av sällsynt bugg som i vissa fall hindrade utskrift av analys.

Nya Aveny

Fakturabildsikon visas för alla verifikationskategorier

EK-1637

Fakturabildsikon visas nu för alla verifikationskategorier som har en fakturabild kopplad till sig. Tidigare fanns en fakturabild synlig på fliken fakturabild i verifikations-dialogrutan, men det saknades en fakturabildsikon i detaljtabellen för t.ex. verifikationer kopplade till återredovisning från banken.

Nya Aveny

Rätt attestant kopplas till bokföringsorder

EK-1636

Rättning av tidigare fel då beställarens id felaktigt visades som attestant på verifikationsraderna i rutin bokföringsorder. Nu visas attestantens information både på sidhuvudet och på raderna på korrekt sätt.

Detaljer för rätt kolumn skrivs ut vid rullande tolv

EK-1630

I Ekonomisk analys finns en kolumnmall för att visa de senaste tolv månadernas utfall. Om en bokslutsperiod (period 13) finns med, visas den på skärm och vid utskrift. Tidigare saknades dock möjlighet att skriva ut detaljer för period 13, vilket ledde till att det blev en periods förskjutning vid utskrift av detaljer efter period 13. Felet är nu åtgärdat och rätt kolumns detaljer skrivs ut även för kolumnmallen rullande 12.

Nya Aveny

Detaljer sorteras på samma sätt vid utskrift som vid standardvisning på skärm

EK-1626

Vid utskrift av en analys kan detaljer inkluderas för en viss kolumn. Detaljerna sorteras nu per bokföringsdatum och verifikationsnummer enligt standardinställning, både på skärm och vid utskrift.

Nya Aveny

Distribuering av stora rapportpaket

EK-1582

Distribuering av rapportpaket med fler än 50 rapporter genererade tidigare ett felmeddelande, detta är nu rättat.

Kundreskontra

Bifoga bilagor till efaktura Företag

EK-1363

Nu kan bilagor bifogas till efaktura företag, även för enheter som inte har central utskrift påslaget.

Läs in alla inbetalningsfiler samtidigt

EK-1195

I rutinen Total IN / Bankgiro Inbetalningar är det nu möjligt att läsa in alla filer med kundinbetalningar samtidigt från specificerad mapp.
För att alla filer ska läsas in samtidigt ska en markering göras i styrvärdet Inbetalningsväg, "Läs in allt från inläsningsmappen". Markeringen innebär också att inbetalningsfilerna ska läggas i en specifik mapp där inget annat sparas.
Kontroll görs så att endast textfiler kan läsas in.
För enheter som kör i GAS är markeringen alltid satt.

Leverantörsreskontra

Möjlighet att skicka attestpåminnelser automatiskt

EK-1674

I rutin Fakturabevakning, under övriga funktioner i funktionsmenyn, finns ”Skicka påminnelser för fakturor som förfaller…”. Här kan en inställning enkelt göras för att påminnelser om attest ska skickas ut automatiskt, enligt enhetens registrerade villkor.

Inaktiva utbetalningsvägar döljs

EK-1614

Nu syns inte längre inaktiva utbetalningsvägar i rutin Bokför utbetalningsuppdrag.

Automatiskt uttag av inköpsrapport till Samverkande Inköp

EK-1564

Tidigare har alla pastorat och församlingar i Svenska Kyrkan en gång per år fått brev från Samverkande Inköp med önskemål om att skicka in inköpsrapport för föregående år. Det har tidigare funnits en manuell funktion i Aveny för att göra detta, nu är den automatiserad. Detta innebär att det nu årsvis skickas in en inköpsrapport helt automatiskt.

Automatiskt återutskick av attestpåminnelser

EK-1490

Det händer att mejl om fakturaattest stoppas på grund av att kontakten med mejlservern är bruten eller liknande. Det kan exempelvis hända i rutin Fakturabevakning, eller i rutin Bokföringsjournal vid bokföring av ankomstregistrerade fakturor.

Nu finns en ny funktion som automatiskt fångar upp attestpåminnelser som inte har kunnat skickas, utan att du som användare behöver tänka på det!

Konteringsrecept i WebAveny utgår från aktiva konton

EK-1087

Tidigare visades ett felmeddelande i WebAveny, när konteringsrecept innehöll ett baskonto som avslutats per ett visst datum och sedan lagts upp på nytt med ny giltighetstid. Detta är nu rättat så att programmet alltid tittar på giltigt baskonto.

WebAveny

Skriv ut samtliga fakturasidor och inkludera detaljer

EK-458

Vid visning av fakturabild finns en ikon för utskrift. Tidigare skrevs endast den sidan som visades på skärmen ut, vid klick på denna knapp. Nu kan istället alla fakturasidor skrivas ut och det finns också möjlighet att inkludera uppgifter om betalningar, fakturahändelser och attestinformation i utskriften.

Order/Fakturering

Kopiera övrig KOB-order

EK-1373

Det är nu möjligt att kopiera övriga KOB-order genom att trycka på kopiera-symbolen längst till höger i översiktsbilden. Välj om kund och/eller artiklar ska kopieras. Fakturarubrik, Kundens referens och Vår referens hämtas från tidigare order, medan orderdatum blir dagens datum. Samtliga fält kan redigeras.

WebAveny

Skicka kreditfaktura till kunder med distributionssätt E-faktura företag

EK-1263

Nu är det möjligt att skicka kreditfakturor med distributionssätt E-faktura företag till kunder som är markerade som mottagare av e-faktura företag.

Ny bevakning för fakturor som ska skickas till fakturaväxeln

EK-1114

Aveny bevakar nu om det finns kundfakturor som är fakturerade men inte ivägskickade till fakturaväxeln. Bevakning sker kontinuerligt och visas i en pop-up vid programstart.

Övrigt

Prenumeration och medlemskap

KF-1424

Skatteverkets aviseringar saknar uppgift om medlemskap. Används prenumeration för adressuppdatering hämtas istället uppgiften i en bevakning.

Hantering för Office 365

KF-1369

Vi har skapat hantering för exporter av word och excel för att fungera tillsammans med Office 365