Nyheter och rättningar i Aveny 22.3

Version 22.3.4

Leverantörsreskontra

Problem med att få upp varning när attestanter är frånvarande och saknar reserv

EK-4370

I ankomstregistreringen fick man inte upp en varning när en frånvarande attestant valdes på fakturan och saknade någon reserv. Detta har vi nu rättat. I samband med detta rättades även datumintervallet i rutin Attestanter och visar nu från- och tilldatum för frånvaro.

Version 22.3.1

2022-05-13

Anläggningsredovisning

Justeringar avstämningsrapporter i rutin Investeringar

EK-3917

I rutin Investeringar har avstämningsrapporterna Sammandrag av årets bokförda händelser, Specifikation av årets bokförda händelser och Årsredovisningsnot anläggningstillgångar rättats. Tidigare visades även aktiveringar som inte fanns med i ingående balans på rad Omklassificeringar i rapporterna men nu visas de på rad Inköp. Det är dock möjligt att via knapp Mer Info på investeringen överstyra detta så att aktiveringen hamnar på rad Omklassificeringar. Vidare har rapporten rättats avseende hur årets Bidrag visas i rapport Årsredovisningsnot. Bidraget hamnar nu på samma rad i rapporten som anskaffningsvärdet på den investering bidraget är registrerat på.

Datum på inventeringsomgången begränsar vilka investeringar som läggs till

EK-3787

Det datum som inventeringsomgången skapas per begränsar nu vilka investeringar som läggs till i ej klarmarkerade omgångar. Tidigare lades alla nya investeringar till i omgången om de knöts till en anläggningstillgång vars anskaffningsdatum låg inom omgångens datumintervall. Nu kontrollerar programmet även om investeringens anskaffningsdatum ligger inom omgångens datumintervall.

Borttag av inventeringsansvariga användare

EK-641

Befintliga urval tas nu bort på inventeringsansvariga användare i samband med att användaren tas bort. Har användaren en påbörjad inventeringsomgång visas dessutom en varning som medvetandegör att omgången kommer att kunna påverkas av ett sådant borttag.

Som tidigare kan man inte ta bort användare som påbörjat inventering i sina inventeringsomgångar utan att först flytta över dessa till någon annan inventeringsansvarig.

Ekonomi

Rätt kolumner visas i grafer i Ekonomisk analys

EK-4242

Rättning av tidigare fel. Om det ingick osynliga kolumner i en kolumnuppsättning, t.ex. i en ny analys där Bokfört debet och bokfört kredit är osynliga från början visades dessa värden trots den inställningen när analysen visades som graf. Detta gav upphov till fel värden med fel rubriker. Om kolumnerna togs bort helt från analysen stämde värdena och rubrikerna när analysen visades som graf.

Nya Aveny

Växling mellan kodbehörigheter från sidhuvud i Ekonomisk analys fungerar vid första uppdatering

EK-3955

En användare med flera kodbehörigheter av samma typ (t.ex. resultat) kan använda en så kallad kombinerad kodbehörighet "Min resultatbehörighet" och det är då möjligt att växla mellan kodbehörigheterna från analysens sidhuvud vid den gröna texten "Kodbehörighet". Även användare med kodbehörigheten "Hela huvudboken" kan se innehållet i analyser filtrerat med en annan kodbehörighet och växlingen sker även då via sidhuvudet vid den gröna texten "Kodbehörighet". I tidigare version fanns tyvärr ett fel som gjorde att det efter växling hoppade till och analysen blev helt vit och tom. Om analysen uppdaterades på nytt via knappen i vänstermenyn eller via snabbkommandot Alt+A visades analysen filtrerad på rätt sätt. Felet är nu rättat och analysen filtreras direkt med den valda kodbehörigheten.

Nya Aveny

Om löneart saknas visas texten löneart saknas

EK-3906

Rättning av tidigare fel då det ibland visades en nolla "0" istället för texten "Löneart saknas". Löneart kan användas som summeringsbegrepp för personalkostnader för användare som även är behöriga till rutin Personalregister.

Nya Aveny

Konteringskoder visas på verifikationsrader i detaljanalys och i verifikation

EK-3764

Konteringskoder visas i en egen kolumn om det finns värden för detta på en verifikationsrad. Kolumnen och värdena visas om detaljer visas med inställningen Verifikationsrad i sektionen Övriga val i vänstermenyn, samt då en enskild verifikation öppnas. Kolumnen och informationen följer även med på utskrift av verifikation samt vid visning av detaljer på analys-utskrift eller Excelexport med detaljer.

Nya Aveny

Möjligt att vända löneverifikation och sedan läsa in ny för samma period

EK-3748

Från rutin Bokföringsjournal är det nu möjligt att, för verifikationer som skapats från rutin Inläsning av löneverifikation i bokföringsgruppen Löner, skapa en verifikation som helt vänder på bokföringen. Alla rader från ursprungsverifikationen läggs till med omvänt tecken och med all information för kodsträng och anställningsnummer, löneart mm. En referens till den ursprungliga löneverifikationen skapas. Efter detta steg är det möjligt att läsa in en ny lönefil för samma period.

Kundreskontra

Noteringsfält i kundregistret

EK-3705

Nu finns möjlighet att skriva noteringar i fritext i kundregistret (rutin Kund, flik Noteringar). Noteringsfältet slås på via Systeminställningar, flik Ekonomi.

Leverantörsreskontra

Återredovisning ISO-betalningar

EK-4255

En bugg vid återredovisning av ensiffriga belopp är nu rättad.

Rättat fel vid ändring av ordning av fakturabilder

EK-4174

Ett fel som kunde uppstå då ordningen av fakturabilder ändrades i ankomstregistreringen har nu åtgärdats.

Order/Fakturering

Förtydligande av belopp med och utan moms

EK-3617

Nu syns tydligt vilka belopp som är inklusive moms och vilka som är utan, både i summeringen och på respektive rad. Förtydligandet har gjorts både i rutin Order och i rutin Fakturering.