Nyheter och rättningar i Aveny 21.3

Version 21.3.2

2021-05-20

Order/Fakturering

Fakturarader med under 1 i antal kunde försvinna på utskrifter

EK-2719

Ett tidigare problem gjorde att fakturarader med under 1 i antal (t.ex 0,4) kunde avrundas ner till 0 och därmed försvinna från fakturautskrifter. Detta gjorde att det, trots att totalsumman på fakturorna fortfarande var korrekt, kunde saknas information om vad fakturan innehöll. Och summan av fakturaraderna uppgick heller inte till det totala fakturabeloppet. Detta är nu åtgärdat.

Version 21.3.1

2021-04-26

Anläggningsredovisning

Investeringar som är utrangerade eller avyttrade visas med korrekt status i inventeringsomgången

EK-2286

Enskilda investeringar som var utrangerade eller avyttrade visades inte med rätt status i inventeringsomgången. Felet är nu rättat. Enskilda investeringar som utrangerats eller avyttrats året före det år inventeringsomgången baseras på tas inte med i urvalet. Enskilda investeringar som avyttrats eller utrangerats samma år som inventeringsomgången baseras på visas med status Redan avyttrad/utrangerad. Investeringar med denna status går inte att inventera.

WebAveny

Budget

Omfördelning via personalregister vid integration med Hogia

EK-2257

Eventuella löneposter som var fördelade i Hogia kom felaktigt med i omfördelningsfunktionen i rutin Personalregister.

Ekonomi

Stora procenttal kan visas på skärm i Ekonomisk analys

EK-2592

Rättning av tidigare fel som gjorde att stora procenttal ej visades korrekt på skärmen i Ekonomisk analys. Vid utskrift visades procentsiffrorna korrekt. Nu visas de korrekt på skärmen och på utskriften.

Stora procenttal uppstår exempelvis då en liten budget ställs mot ett stort utfall.

Nya Aveny

Utskrift med period 13 fungerar

EK-2568

Rättning av tidigare fel där det ej var möjligt att skriva ut en analys för P13. Nu är det åtgärdat och utskrift med P13 fungerar.

Nya Aveny

Möjligt att välja enskild kolumn från kolumnmall

EK-2512

I Ekonomisk analys via vänstermenyns sektion för period och kolumner kan en dialogruta öppnas från knappen "Välj kolumner". I dialogrutan är det nu möjligt att föra över enskilda kolumner från en mall som plockats fram på höger sida till de valda kolumnerna på vänster sida. Detta görs genom att markera kolumnchippet, en grön pil visas då på kolumnchippets vänstra cirkel, klicka på den gröna pilen så läggs den enskilda kolumnen till bland de valda kolumnerna.
Alla kolumner i en mall kan som tidigare läggas till de valda kolumnerna via knappen "Lägg till alla kolumner" ovanför kolumnmallen.

Nya Aveny

Ny verksamhetsnivå för Inomkyrklig försäljning (momsfri)

EK-2501

Den nya verksamhetsnivån 380 Inomkyrklig försäljning (momsfri) är tillagd i verksamhetsstrukturen hos alla församlingar/pastorat som använder Verksamhetsindelningen 2011.

Under denna verksamhetsnivå kan ni själva lägga upp verksamhet 3800 Inomkyrklig försäljning vid behov.

Ny enklare kolumnhantering i "Välj kolumner"

EK-2442

I vänstermenyn i Ekonomisk analys i sektionen för Period och kolumner finns en knapp som heter "Välj kolumner". När knappen välj kolumner öppnas visas en dialogruta där det är möjligt att jobba med kolumnerna.

I dialogrutan "Välj kolumner", på den vänstra sidan, visas de kolumner som är aktiva för den visade/valda analysmallen. På kolumnchippen finns nu en ruta som kan bockas i och ur. Om rutan är ibockad blir kolumnen synlig i analysen, är rutan ej ibockad så blir kolumnen osynlig. På detta sätt kan du som användare lättare välja till och från kolumner som ska visas i analysen. Det är också tillagt en ny trepunktsknapp, längst ut till höger på chippet, för att redigera en kolumn eller definitivt ta bort den.

I dialogrutan "Välj kolumner", på den högra sidan, finns möjlighet att välja kolumnmallar. När en kolumnmall visas indikeras även på högersidan den nya möjligheten synliga och osynliga kolumner så som grundinställningen är för kolumnmallen. På högersidan har också en ny trepunktersknapp lagts till, där når man nu inställningen för att visa kolumnmall med extra kolumner för föregående år eller med teckenvända kolumner.

I vänstermenyn i Ekonomisk analys om du som användare kryssar bort ett kolumnchip så finns kolumnen fortfarande kvar men blir osynlig och kan plockas fram igen via knappen "Välj kolumner".

Nya Aveny

Ändrade kolumnmallar efter införandet av synliga/osynliga kolumner

EK-2437

Kolumnerna som visas initialt för ny analys är anpassade efter införandet av synliga och osynliga kolumner. Via knappen “Välj kolumner” (i vänstermenyns sektion för Period och kolumner) finns nu fler osynliga kolumner som kan plockas fram. Kolumnmallen “Ny-analyskolumner” finns också valbar med de extra nya kolumnerna.

Efter införandet av synliga och osynliga kolumner har antalet kolumnmallar kunnat minskas, mallarna “Period, fler kolumner”, “Period antal, fler kolumner” och “År, fler kolumner” är borttagna och de extra kolumnerna är tillagda som osynliga kolumner på de mallar som heter “Period”, “Period, antal” och “År”.

Nya Aveny

Möjligt att ställa in att startanalys ej ska uppdateras vid inloggning

EK-2297

Om du inte vill att din startanalys ska uppdateras vid inloggning, men fortsatt visas på analysytan för att snabbt kunna uppdateras, finns det nu en möjlighet att ställa in detta.
Gå via vänstermenyn i Ekonomisk analys, sektionen för analysmenyn och knappen "Redigera analysmeny". Då öppnas en dialogruta där du klickar på den gröna trepunktersknappen och väljer att bocka ur rutan framför texten "Analysera startanalys vid inloggning". Spara valet genom att klicka på knappen Använd.

Nya Aveny

Nya format för momskoder och nya momskoder

EK-2267

Dessa ändringar har publicerats tidigare till vissa enheter, men finns fr o m 21.3 hos samtliga enheter.

Formatet för momskoder har uppdaterats, detta kan ses i styrvärdet Momskoder. De två första siffrorna i koden motsvarar fältnummer på momsdeklarationen till skatteverket. Om det finns flera olika momssatser så finns det också en tredje siffra, den särskiljs med ett kolon. Oreducerad moms har en nolla som tredje siffra, reducerad en gång har en etta som tredje siffra och reducerad två gånger har en tvåa som tredje siffra.

Nya momskoder är tillagda för att möta behovet av koder för omvänd skattskyldighet.

Koppla rätt momskod till rätt baskonto, se mer information.

Notnummer klipps ej av vid utskrift från Ekonomisk analys

EK-2263

Rättning av tidigare fel då rader med flera notnummer t.ex. på bokslutsanalysmallen "K3 Balansräkning" ej fick plats på utskriften. Nu får tre notnummer plats utan problem.
På skärm har alla nummer visats även innan denna rättning.

Nya Aveny

Möjligt att visa analys utan summering & sortera kolumnerna

EK-2227

I Ekonomisk analys i vänstermenyns sektion för Summering och urval finns nu en ibockad ruta som initial inställning för att förtydliga att informationen visas summerad. Om rutan vid texten "Visa summeringar" bockas ur visas innehållet i analysen utan delsummor och summeringsbegreppen visas efter varandra på en rad.

Koden för summeringsbegreppet t.ex. baskonto visas i en egen kolumn med benämningen synlig via ledtext då musmarkören förs över koden. I nästa kolumn visas sedan nästa summeringsbegrepp på samma sätt, t.ex. verksamhet.

Kolumnerna med summeringsbegrepp och kolumnerna med belopp är möjliga att sortera genom att klicka på rubrikerna för respektive kolumn. Det går att ha sortering på tre olika kolumner. Den senast klickade styr sorteringen i första hand. I en grön cirkel visas nummerordningen på vilka kolumner som sorteras i första, andra och tredje hand. Klicka flera gånger på samma rubrik för att byta från fallande till stigande sortering. Pilen till höger om rubriken visar om det är stigande eller fallande sortering.

Nya Aveny

Kundreskontra

Nu kan man skicka två olika bankgiro- och plusgironummer till fakturaväxeln

EK-2326

Tidigare fanns det en begränsning på att endast ett vardera av bg- och pg-nummer kunde skickas till fakturaväxeln. Dessa markerades i rutin inbetalningssätt. Detta är nu omgjort så att det finns två olika typer av fakturor som kan få olika bg- och pg-nummer. Detta styrs per bokföringsgrupp via den redan befintliga bocken "Avser kgf". Nu är det alltså gjorts så att fakturor som avser kgf (skapas i grupper med bocken satt) kan få en uppsättning av bg - och pg-nummer medan övriga fakturor kan få en annan uppsättning.

Leverantörsreskontra

Rättning av felaktigt visad diff i rutin Avstämning av ankomstregistrerade fakturor

EK-1870

Vid avstämning av ankomstregistrerade leverantörsfakturor visades makulerade fakturor felaktigt som en diff under flik Definitivbokning och på avstämningsrapporten. Detta fel är nu åtgärdat.

Order/Fakturering

Bakgrundsfunktion för generering av efaktura IDn

EK-2433

För att säkerställa att alla kunder i kundregistret som ska ha efaktura ID har detta har det utvecklats en bakgrundsfunktion som nu kontrollerar detta automatiskt en gång per dag. Tidigare fanns det möjlighet att vissa kunder slunkit igenom genereringen och därför saknade efaktura ID. Med den nya bakgrundsfunktionen ska detta inte vara möjligt längre.

Fel i fakturering

EK-2359

Rättat fel när man direkt gick till faktureringen från rutin Fakturera Gravskötsel. Försökte man i detta läget bifoga bilagor kunde ett fel komma upp som sa att kunderna i den aktuella faktureringen hade VAN-leverantörer som inte stödjer bilagor, även om så inte var fallet. Detta felmeddelande ska nu endast komma upp när det är meningen.

Texten Fakturanummer ändras till Fakturanummer/OCR

EK-2319

Vid utskrift av fakturor lokalt så ändras texten för rutan Fakturanummer till Fakturanummer/OCR