Nyheter och rättningar i Aveny 20.5

Version 20.5.2

2020-08-31

Ekonomi

GAS - funktionen för driftstatus fungerade inte

EK-1682

Funktionen Driftstatus GAS som användas för att följa upp införandeprocessen i GAS hade upphört att fungera pga förändrade serverinställningar som Aveny inte var kompatibel med

Version 20.5.1

2020-08-14

Anläggningsredovisning

Möjlighet att ta bort enskilda investeringar från en inventeringsomgång

EK-1390

I rutin Inventeringsomgång är det nu möjligt att ta bort enskilda investeringar från en omgång. Borttaget nås via administratörsfunktioner.

Mer information i Webinventeringen

EK-1347

På flik Bild & Placering i Webinventeringen finns nu en ny knapp "Mer info" tillagd. Under denna presenteras anskaffningsvärde, bokfört värde samt beskrivningar från anläggningsregistret. I beskrivningsfälten är det möjligt för den inventeringsansvarige att ändra eller lägga till ny text. Om ändringar görs loggar programmet signatur på den som senast ändrade och i vilken rutin ändringen gjordes.

WebAveny

Urval på Anläggningskategori i styrvärde Inventeringsansvariga

EK-1346

Nu är det möjligt att göra urval på anläggningskategori i styrvärde Inventeringsansvariga.

När en avskiljning tas bort tas den avskilda investeringen bort från inventeringsomgången

EK-1268

När en avskiljning som hade investeringsrader i en inventeringsomgång togs bort, togs endast den negativa delen av avskiljningen bort. Detta skapade differens mellan anläggningsregister och huvudbok. Felet är nu rättat.

Negativa investeringsrader går att knyta till investeringar via knapp Hämta

EK-1217

I rutin Anläggningar/Inventarier var det tidigare ej möjligt att hämta nya investeringsrader till investeringen via knapp Hämta om beloppet var negativt. Felet är nu rättat och även negativa belopp kan hämtas.

Alla kommentarer sparas även för investeringar som är fullt avskrivna

EK-933

Om en investering var fullt avskriven sparades inte den allmänna kommentaren i sista steget av inventeringen i WebAveny. Felet är nu rättat och kommentaren sparas och blir synlig för ekonomen i rutin Inventeringsomgång.

WebAveny

Programmet öppnar alltid den sida på innehållsfliken som inventeringen finns med på

EK-851

När en inventering slutfördes eller avbröts öppnade programmet tidigare alltid första sidan oavsett vilken sida investeringen fanns med på. Vid avbryt eller slutför öppnar nu programmet alltid den sida investeringen finns med på.

WebAveny

Avskilda investeringar med kvarvarande värde tas nu med i inventeringsomgången

EK-845

Investeringar som delavskiljts togs inte med när en inventeringsomgång skapades. Felet är rättat och programmet tar nu med alla avskilda investeringar som har ett anskaffningsvärde och ingår i urvalen för de inventeringsansvariga.

Vid dubbeklick i rutin Inventeringsomgång tog programmet inte hänsyn vilken anläggningsgrupp investeringen tillhörde

EK-844

Vid dubbelklick på en investeringsrad i rutin Inventeringsomgång tog programmet inte hänsyn till vilken anläggningsgrupp den aktuella anläggningstillgången tillhörde utan öppnade upp den som låg överst i prioritetsordning på användaren. Detta ledde till att urvalet blev tomt om tillgången inte låg i den ordinarie gruppen. Felet är nu rättat och programmet hittar rätt anläggningstillgång oavsett vilken grupp den tillhör.

Webinventeringen - förvalda inventeringsomgångar

EK-768

I Webinventeringen visas nu endast de omgångar där den inloggade inventeringsansvarige har några utdelade anläggningstillgångar i. Utöver detta kommer den senast valda inventeringsomgången sparas så att när programmet öppnas nästa gång kommer samma omgång att öppnas upp på nytt.

WebAveny

Budget

Import av befattningskoder med inkompletta benämningar

EK-1544

Nu är det möjligt att via importlänk i styrvärde Befattningskod importera befattningskoderna på nytt. Importen ska göras för kunder som har fått inkompletta benämningar på befattningar som innehåller /.

Jämförelsesiffror för särskilda ersättningar i budgetmodulen för kunder som integrerar med Flex lön

EK-1398

Jämförelsesiffror för särskilda ersättningar presenteras per anställd i budgetmodulen. För kunder som integrerar med Flex hämtas jämförelsesiffrorna från lönefilen. Tidigare hämtades jämförelsesiffrorna utifrån anställningsnummer och löneart. Nu läggs även baskonto till för att säkerställa att jämförelsesiffran endast presenteras utifrån det baskonto som budgeteras.

MBL-rapport - om Visa endast innevarande år väljs döljs kolumner för föregående år i rapporten

EK-1190

Vid val "Visa endast innevarande år" visades kolumner för föregående år i MBL-rapporten. Felet är nu rättat och vid detta val döljs nu alla kolumner för föregående år i rapporten.

Ekonomi

Utbildningsdokumentation via ?

GR-589

I Ekonomisk analys nås nu utbildningsmaterial via frågetecknet till höger om rutinnamnet på den blåa delen av sidhuvudet. Här visas länk till en e-utbildning med filmer för olika funktioner samt en länk till ett PDF-dokument som har kapitel och texter för de olika funktionerna.

Nya Aveny

Byt kodbehörighet via sidhuvudet i Ekonomisk analys

EK-1559

Har du en kombinerad kodbehörighet t.ex. Min resultatbehörighet eller har du kodbehörigheten Hela huvudboken, då är det möjligt att byta och se innehållet i en analys med någon annan kodbehörighet. Tidigare krävdes att klicket gjordes exakt på texten för den kodbehörighet som användaren skulle byta till, nu fungerar klick på hela posten på raden.

Nya Aveny

Vissa urvalsändringar gick ej att spara i egen analys

EK-1552

Efter att en egen analysmall sparats som och givits ett namn ska knappen spara tändas då ändringar i analysmallen görs. Tidigare tändes ej knappen spara vid vissa urvalsändringar, detta fel är nu korrigerat.

Nya Aveny

Grafer kan skrivas ut i Ekonomisk analys.

EK-1548

Då en analys visas som graf ska den kunna skrivas ut som en rapport via funktionsknappen. I tidigare version fungerade detta inte. Felet är nu korrigerat.

Nya Aveny

Prestandaförbättring i rutin Användare, ekonomiinställningar

EK-1541

Efter att Ekonomisk analys aktiverats gick förflyttningen mellan användare på innehållslistan något långsammare då systemet sammanställde mer information per användare. Detta är nu åtgärdat så att flytt mellan användare i flik innehåll går lika fort som tidigare. När flikar som specifikt rör Ekonomisk analys öppnas för en viss användare kan det ta lite längre tid.

Rapporter med dolda radnivåer kan användas i Ekonomisk analys

EK-1520

I rapportdefinitioner går det att bygga rapporter med dolda radnivåer, ett exempel på en sådan rapport är standardrapporten Dagrapport. Där fanns baskonto med som första summeringsbegrepp och sedan fanns även verksamhet med som ett andra, dolt summeringsbegrepp. Om det andra summeringsbegreppet togs bort i Ekonomisk analys slutade hela analysmallen att fungera.
I Ekonomisk analys kan nu analysmallar med dolda summeringsnivåer användas, de kommer dock att fungera som en vanlig analysmall med synliga summeringsnivåer. I Dagrapporten kan summeringsnivån verksamhet tas bort och ett resultat fortfarande visas per baskonto.

Nya Aveny

Underlag till fakturor kan ses i Ekonomisk analys

EK-1516

Finns ett bifogat dokument till leverantörsfaktura, t.ex. en deltagarlista eller ett kvitto så visas detta nu på fliken Underlag i verifikationen i Ekonomisk analys.

Nya Aveny

Möjlighet att analysera över flera kodbehörigheter

EK-1514

I de fall en användare har flera kodbehörigheter, så finns nu möjlighet att analysera dem antingen var för sig eller tillsammans. Detta görs genom att programmet automatiskt skapar s k kombinerade kodbehörigheter, exempelvis "Min resultatbehörighet" som omfattar användarens alla resultatkodbehörigheter eller "Min balansbehörighet" som omfattar användarens alla balanskodbehörigheter.

Nya Aveny

Arkiveringsfält i styrvärdet Bokföringsår dolda

EK-1508

Arkivering från Aveny till ett externt arkiv är förberedd. Fält för att märka arkiveringsfilen med organisationsnummer, bokföringsår med mera är förberedda i styrvärdet Bokföringsår. Dessa fält visades felaktigt i version 20.3 trots att arkiveringsfunktionen ej är igångkörd. Fälten dölj nu tills dess att arkiveringsfunktionen är klar att tas i bruk.

Baskonto-kod kan ej skickas till endast Flex HRM längre

EK-1435

Vid integration mellan Aveny och Flex kan baskonto-information skickas över till Flex. Tidigare var det möjligt att endast skicka en kod till Flex HRM, detta val är ej längre tillgängligt. De val som är möjliga är Flex Lön, Båda (Lön&HRM) eller Nej (skicka ej till Flex).

Möjligt att välja beställare för bokföringsorder avseende bokföringsfil från KOB

EK-1424

När en bokföringsfil från KOB läses in i Aveny skapas en bokföringsorder. För en bokföringsorder som ska attesteras krävs en beställare, det är nu möjligt att välja vem som ska stå som beställare i samband med att bokföringsordern skickas ut för attest. Tidigare blev det den första behöriga användaren som sattes som beställare och det var ej möjligt att ändra. Jobbar man med bokföringsordern utan attest är det valfritt att lägga till en beställare.

Leverantörsreskontra

Skapande av utbetalningsorder avbryts med felmeddelande om mottagarnummer är för långt

EK-1139

När en utbetalningsorder skapas som innehåller en leverantör med en faktura med en betalning till ett bankgironummer längre än 10 siffror eller plusgironummer längre än 11 siffror avbryts skapandet och ett felmeddelande visas.

Order/Fakturering

Rättning vid skickandet av bilagor med efaktura företag

EK-1460

På grund av ett tidigare fel kom inte bilagor fram korrekt till den mottagande kunden när man skickade fakturor via efaktura företag (felet omfattade inte bilagor skickade via extern print eller efaktura privat). Även om allt såg rätt ut i Aveny blev dessa stoppade mellan fakturaväxeln och banken. Detta är nu åtgärdat.