Nyheter och rättningar i Aveny 22.2

Version 22.2.2

2022-03-31

Leverantörsreskontra

Rätt avsändare i alla mailutskick

EK-3972

Mailutskick från fakturaattesten i Nya Aveny har nu alltid rätt avsändare. På så sätt blir det mycket lättare att se vem som skickat vidare attestförfrågan.

Nya Aveny

Version 22.2.1

2022-03-31

Anläggningsredovisning

Vid byte av Rubrik omfördes även investeringar som var avyttrade eller utrangerade

EK-3231

Vid byte av Rubrik omfördes även investeringar som var avyttrade eller utrangerade sedan tidigare. Felet uppstod bara på anläggningstillgångar som bestod av mer än en investering. Felet är nu rättat och programmet omför nu bara de investeringar som inte är avyttrade eller utrangerade på anläggningstillgången.

Budget

Kontroll vid ändring av budgetrader

EK-3612

Nu visas ett varningsmeddelande vid användning av funktionen "Ändra angiven koddel för alla budgetrader" i rutin Arbetsbudget, för att förtydliga hur många rader som påverkas. En kontroll har också lagts till för att förhindra användning av inaktiva konton samt rubrikkonton.

När arbetsbudgetens inställningar importeras sätts föregående års arbetsbudget automatiskt

EK-3450

När arbetsbudgetens inställningar importeras sätts nu föregående års arbetsbudget automatiskt. Om det finns mer än en arbetsbudget från föregående år måste arbetsbudget anges manuellt precis som tidigare.

Tydligare meddelande vid borttag av en arbetsbudget

EK-3247

Vid borttag av en arbetsbudget visas nu namnet på arbetsbudgeten som kommer tas bort, istället för dess kategori.

När en arbetsbudget bokförs låses budgetgruppernas urval

EK-2916

När en arbetsbudget bokförs låses urvalen kopplade till arbetsbudgetens budgetgrupper. Urvalen går ej att editera men visas på respektive budgetgrupp. Arbetsbudgetens budgetgrupper nås via funktionsmenyn i rutin Arbetsbudget.

Inkludera internkonton i budgeteringsunderlag

EK-2861

I Systeminställningar flik Budget - Övriga inställningar är det nu möjligt att markera Inkludera internkonton i budgeteringsunderlag. Inställningen innebär att interna kostnader och intäkter inkluderas i Excel-underlagen för de budgetansvariga som har kodbehörighet för budget som inkluderar baskonto i kontoklass 9. Det är dock inte möjligt att importera budgetrader på dessa konton utan internkonton måste precis som tidigare motkonteras.

När Inkludera personalkonton i budgeteringsunderlag markeras tas även baskonto för lönebidrag med

EK-2753

När Inkludera personalkonton i budgeteringsunderlag markeras i Systeminställningar-Budget-Övriga inställningar tas nu även baskonto för lönebidrag med (vanligtvis baskonto 3288). Det betyder att de verksamhetsansvariga som har en kodbehörighet för budget som inkluderar lönebidragskontot kan se budget och utfall för personalens lönebidrag i sina budgeteringsunderlag.

Arbetsbudgetrader, enklare att registrera internfördelning

EK-1697

Vid tillägg av internfördelning så positioneras nu markören i fältet för kodsträng vilket gör registreringen enklare.

Möjlighet att se detaljerad information för jämförelsesiffror i Personalgrupp

EK-245

I Personalgruppen är det nu möjlighet att se detaljerad information över vilka anställningsnummer som ingår i summorna för respektive budgetrad. Genom att klicka på belopp i kolumnerna Hittills och Utfall (förgående år) visas detaljerad information per anställningsnummer och eventuellt namn. Namn visas för timanställda om de ingår i Personalregistret. Det är även möjligt att se jämförelsesiffror första året då en arbetsbudget skapas eftersom jämförelsesiffrorna nu beräknas utifrån hur den anställd budgeteras i aktuell arbetsbudget.

Ekonomi

Analysen uppdateras direkt vid byte av enhet för belopp

EK-3902

I rutin Ekonomisk analys är det möjligt att byta enhet för belopp från kronor, tusentals kronor eller till miljontals kronor. Valet kan göras från sidhuvudet eller från sektionen "Övriga val". Vid byte av enhet för belopp i en analys uppdateras informationen nu direkt. I tidigare version fanns ett fel som gjorde att det krävdes en manuell uppdatering via klick på analysera-knappen i vänstermenyn eller via snabbkommandot Alt+A.

Nya Aveny

Detaljer visas korrekt för kolumner med debet- och kredit-belopp

EK-3901

Rättning av tidigare fel. Kolumner som på summerad rad visade belopp bara för bokfört debet eller bokfört kredit visade då detaljerna öppnades felaktigt både debet och kreditposter. Efter rättningen visas detaljerna filtrerat så att debetkolumner bara visar detaljer med debetbelopp och kreditkolumner bara visar detaljer med kreditbelopp.

Nya Aveny

Skydd för att använda fältet budgetkonto av misstag

EK-3658

För koddelar i kodplanen har det tidigare visats en möjlighet att bocka i och markera en kod som ett Budgetkonto. Detta val gör att kontot bara kan användas för budget och ej för bokföring.

I och med denna ändring är fältet "Budgetkonto" dolt om det ej används och kan visas via en funktion i funktionsmenyn och på högerklick för att visa fältet “Budgetkonto". Om fältet är ibockat visas fältet.

Om fältet visas och bockas i får användaren följande varning:
“VARNING! Om du sparar inställningen att denna kod ska vara ett budgetkonto kommer koden därefter endast att kunna användas för budgetrader och kommer ej längre att kunna användas för bokföring eller andra konteringsinställningar. Budgetkonton ska vara särskilda från de koder som används för bokföringen.”

Möjligt att rotera bilder och underlag

EK-3618

Det är nu möjligt att rotera bilder och underlag som visas i verifikationer med hjälp av nya ikoner som syns då markören rörs över den visade bilden/underlaget. Rotera åt höger eller åt vänster. Bra om till exempel ett kvitto blivit inskannat åt fel håll.

Nya Aveny

Sidomenyns senaste läge sparas till nästa inloggning

EK-3447

Nu minns Aveny om du valt att fästa eller lossa sidomenyn.

Nya Aveny

GAS - Ekonomisk analys kan ej avaktiveras

EK-3340

För att förhindra fel har möjligheten att avaktivera Ekonomisk analys i Systeminställningar Ekonomi spärrats.

Länk till direktinloggning i Ekonomisk analys i meddelanden om klart för analys

EK-3151

När en period eller ett år är klart för analys kan ett meddelande skickas ut från styrvärdet Bokföringsår. Mejl skickas till mottagarna och i detta meddelande visas nu både en länk till direktinloggning i Nya Aveny rutin Ekonomisk analys och en länk till WebAveny där användaren kan öppna Ekonomisk analys via genväg i delprogram Ekonomi.

Om länken för direktinloggning i Ekonomisk analys väljs öppnas ett inloggningsformulär med databas och användarsignatur ifyllt -> det enda som behöver fyllas i är lösenord, vilket är samma lösenord som till WebAveny. Därefter klickar man på knappen Logga in och då öppnas Nya Aveny till rutin Ekonomisk analys.

Nya Aveny

Möjligt att se budgetkommentarer i Ekonomisk analys

EK-2578

Det är nu möjligt att se kommentarer som skrivits vid budgetering vid analys i Ekonomisk analys.
Kommentarerna kan skrivas i Excelmallarna, i rutin Arbetsbudget eller i rutin Budget. Efter att budgeten markerats att visas i huvudboken kan nu även kommentarer ses i Ekonomisk analys.

För att se kommentarer behöver några val göras:
1) Bocka i valet "Visa budgetkommentarer i Ekonomisk analys" i Systeminställningar
2) Välj att visa budgetdetaljer per budgetrad i vänstermenyn i sektionen "Övriga val"

Efter det visas kommentarerna då detaljerna för en budgetkolumn fälls ut på en budgetrad som har kommentarer.

Nya Aveny

Leverantörsreskontra

Val av bank

EK-3696

En behörighetskontroll gjorde att en del användare inte kunde se listan för att välja bank, trots behörighet till rutinen. Detta är nu åtgärdat.

Kontroll på gironummer

EK-3694

Nu görs en kontroll på att gironummer skrivs i rätt format i styrvärdet utbetalningsvägar.

Översättning till ISO 20022

EK-3390

Vid översättning till ISO 20022, hämtas nu gironummer automatiskt från betalningssätten på den utbetalningsväg som översätts.

Leverantörsbrev

EK-3320

När man skickar ut leverantörsbrev är det nu möjligt att filtrera bort leverantörer som redan skickat någon e-faktura senaste 13 månaderna.

Förbättrad hantering vid borttag av användare

EK-3135

Tidigare vid borttag av användare kunde man få meddelande om att personen var upplagd till kontrollattestant och därmed inte kunde tas bort. Men man fick inte upp för vem personen var kontrollattestant, och i vissa fall kunde hen t.o.m vara kontrollattestant för andra borttagna personer vilket gjorde det extra knepigt. Hela hanteringen kring dessa kontrollerna har nu förbättras för att bättre tydliggöra vad som behövs göras om personen ligger registrerad som kontrollattestant.

Order/Fakturering

Order för inomkyrklig fakturering ska normalt inte ha moms

EK-3627

Vi har gått igenom alla delar i Aveny som skapar order och spärrat så att order för inomkyrklig fakturering inte markeras med moms.

Det finns ett undantag från denna regel och det är om man vill kreditera tidigare felaktiga inomkyrkliga fakturor med moms. Det kan man göra på faktureringsgruppen, "Fakturor, Korrigering KOB". Denna faktureringsgrupp är markerad med flaggan "Tillåt moms för KOB" vilket medför att de nya reglerna för moms ignoreras. Detta undantag ska enbart användas för att korrigera felaktiga inomkyrkliga fakturor från 2016-2021.