Nyheter och rättningar i Aveny 21.2

Version 21.2.4

2021-03-25

Ekonomi

Problem med behörighet i Ekonomisk analys

GR-884

Ett fel gjorde så att användare i Ekonomisk analys kom inte åt all information som de var behöriga till. Vi kom runt problemet temporärt genom att ändra inställningar, så de flesta bör ha sluppit att alls märka av det. Nu är det i alla fall rättat, och allt fungerar som det var tänkt igen.

Nya Aveny

Detaljer för granskad summa i radbaserad analysmall visas korrekt filtrerat

EK-2533

I radbaserade analysmallar med ett verksamhetsfilter t.ex. Begravningsverksamhetens särredovisning och Begravningsverksamhetens över/underskott visas verifikationsdetaljerna nu korrekt.
I tidigare version var alla summor korrekta på raderna i analysmallen, de förklarande summorna per granskad rad var även de korrekta - däremot visades det för många verifikationer när de granskade summorna öppnades. Detta fel är nu åtgärdat och innehållet filtreras korrekt genom att endast inkludera verifikationer med de verksamheter som ingår i radens specifikation.

Nya Aveny

Version 21.2.3

2021-03-18

Ekonomi

Meddelande om att behörighet saknas är nu korrigerat

GR-823

Vid öppnande av Ekonomisk analys via länk från Windows-Aveny eller WebAveny sker en inloggning i den nya webb-plattformen där det ingår kontroll av behörighet. Tidigare visades initialt en text "Du är ej behörig till Ekonomisk analys" eftersom systemet ej hunnit få svar om att behörigheten fanns. Efter att texten visades öppnades sedan rutin Ekonomisk analys. Nu är meddelandet ändrat till "Läser in rutinbehörigheter".

Nya Aveny

Version 21.2.1

2021-03-18

Anläggningsredovisning

Avvikande baskonto vid aktivering av pågående investeringar

EK-2003

Det var tidigare möjligt att justera investeringskonto vid aktivering av pågående investeringar. Nu är fältet skrivskyddat och investeringskontot väljs alltid utifrån anläggningstillgångens rubrik.

Budget

Justering av knapp vid skärminställning 125%

EK-2259

Tidigare doldes knappen Lägg till i rutin Arbetsbudget-Personal på flik Särskilda ersättningar vid skärminställning 125% teckenstorlek. Felet är nu åtgärdat och knappen visas även i detta läge.

Planbudget som jämförelsesiffra vid budgetering

EK-2237

Det är nu möjligt att välja planbudget som referenskolumn vid budgetering i rutin Arbetsbudget. Valet av planbudget görs, efter att arbetsbudgeten skapats, via inställningar i funktionsmenyn. Därefter visas planbudgeten i valda summeringsmodeller och i arbetsbudgetens personalregister.

Inkludera personalkostnader i budgeteringsunderlag

EK-1523

I rutin Systeminställningar på flik Budget och underflik Övriga inställningar är det nu möjligt att markera Inkludera personalkostnader i budgeteringsunderlag. Markeringen innebär att för de verksamhetsansvariga som har kodbehörighet för budget som innehåller personalkonton inkluderas även dessa konton när budgeteringsunderlaget skapas i rutin Arbetsbudget. Budgetering för personal görs dock fortfarande via arbetsbudgetens personalregister.

Ekonomi

Möjligt att öppna detaljer på skärm för analysmall med momskod

EK-2420

Rättning av tidigare fel. Om en analysmall innehöll summeringsbegreppet "momskod" var det ej möjligt att öppna detaljerna för att se verifikationer. Detta är nu rättat så att det går att visa och gå vidare till verifikationer.

Nya Aveny

Endast kodbehörigheter märkta "för analys" visas i Ekonomisk analys

EK-2400

För användare med kodbehörigheten Hela huvudboken kan en analys filtreras med andra användares kodbehörigheter via sidhuvudets kodbehörighet. Tidigare visades felaktigt alla kodbehörigheter här. Nu visas endast de kodbehörigheter som är märkta "för analys" hos någon användare.

Nya Aveny

Snabbare visning av Radbaserade analyser

EK-2351

Radbaserade analysmallar, exempelvis Resultaträkning och Balansräkning m.fl. visas nu snabbare i Ekonomisk analys. Prestandaarbete har utförts för att hämtningen av informationen ska ske med ökad hastighet. För en avancerad radbaserad analysmall som hänvisar till andra, t.ex. Flerårsöversikten har tiden för hämtning av information sänkts avsevärt.

Nya Aveny

Urval sparas med alla visade urvalsfält

EK-2331

Rättning av fel. Tidigare då ett eget eller gemensamt urval sparades i Ekonomisk analys så sparades endast de urvalsfält som hade begränsningar. Efter rättningen sparas alla visade fält.

Som användare finns möjlighet att ta bort de gamla felaktiga urvalen. Spara därefter de urval du vill jobba med på nytt så att de sparas på rätt sätt.

Nya Aveny

Exkludera personalkostnader fungerar i Ekonomisk analys

EK-2330

I sektionen "Övriga val" i vänstermenyn i Ekonomisk analys finns möjlighet att med ett klick exkludera alla baskonton som tillhör redovisningsgruppen Personalkostnader. I tidigare version hade denna funktion slutat att fungera, felet är nu åtgärdat.

Nya Aveny

Möjligt att uppdatera oförändrad analys

EK-2083

I Ekonomisk analys är det nu möjligt att analysera om en oförändrad analys via en analyseraknapp i vänstermenyn. På så sätt hämtas den senaste bokförda informationen. Tidigare visades bara analyseraknappen i mitten då någon inställning i analysen ändrats.

Nya Aveny

Ackumulerat saldo visas på skärm

EK-2080

För analysmallar med ackumulerat saldo, t.ex. Dagrapporten och Huvudbok för utskrift visas nu detaljerna med ackumulerat saldo även på skärmen.
Sedan tidigare har det varit möjligt att visa detaljerna med ackumulerat saldo vid utskrift.

Nya Aveny

Snabbare visning av analyser i Ekonomisk analys och möjligt att se många detaljer

EK-2058

Förbättringar avseende hämtning av information till både löpande och radbaserade analysmallar har genomförts.

Förbättringar avseende öppning av detaljer med många rader. Detaljerna visas nu på ett nytt sätt som gör att informationen kan visas snabbare. Om det är fler än 10 detaljrader visas en sidhantering. Initial inställning är 25 rader per sida. Kan växla från 10 rader per sida upp till 500 rader per sida. Bläddra mellan sidorna för att hitta den detalj du söker.

Nya Aveny

Leverantörsreskontra

Loggning av leverantörer

EK-2287

Det är nu möjligt att slå på loggning av förändringar på leverantörer, för att följa upp ändringar som gjorts t ex på betalningsinformation eller av en viss användare.

Betalningsdatum skiljt från skrivdatum på återredovisningsfiler av leverantörsfakturor från bankgirot

EK-2200

För vissa av enheterna som läste in återredovisning från Bankgirot, skiljde sig datumet för då återredovisningsfilen skapades (skrivdatum) mot betalningsdatum . Betalningen bokfördes då på skrivdatum istället för betalningsdatum, vilket kunde diffa på någon dag. Detta fel är nu åtgärdat så att Aveny alltid väljer betalningsdatum.

En ny kolumn, Betalningsdatum, har lagts till i rutin Återredovisning av utbetalningar. Det har även skett en liten ändring på betalningsspecifikationen. Istället för Skapad datum visas nu Betalningsdatum även där.

Möjlighet att se bifogade dokument i rutin Definitivbokning

EK-1716

Tidigare gick det endast att se bifogade dokument från rutin Fakturabevakning eller i WebAveny Fakturaattest. Nu är det möjligt att även direkt i Definitivbokning se om det finns bifogade dokument för respektive leverantörsfaktura.

Order/Fakturering

Kopierad KOB-order fick felaktigt betalningssätt

EK-2265

En kopierad KOB-order fick tidigare felaktigt betalningssätt om kopieringen gjordes i Webaveny. Detta är nu rättat så att betalningssättet alltid blir KOB.

WebAveny

Kontroll av adress för KOB-order

EK-1976

För att kunna skapa en KOB-order krävdes fullständiga adressuppgifter för kunden. Eftersom all KOB-fakturering är elektronisk behövs inga adressuppgifter så den kontrollen är nu borttagen.

WebAveny