Nyheter och rättningar i Aveny 21.4

Version 21.4.1

2021-06-20

Anläggningsredovisning

Det är nu möjligt att lägga till övriga koddelar i fält investeringskonto vid aktivering av pågående investeringar

EK-2794

I rutin Pågående investeringar var fält investeringskonto låst för editering, och det var inte möjligt att komplettera investeringskontot med övriga koddelar. Detta är nu rättat och det är möjligt att lägga till kompletterande koddelar, men inte att justera till ett baskonto som inte stämmer med anläggningstillgångens rubrik.

Möjlighet att flytta inventeringsurval från en inventeringsansvarig till en annan

EK-2641

I styrvärde Inventeringsansvariga är det nu möjligt att flytta registrerade inventeringsurval från en användaren till en annan. Flytten görs genom att markera den inventeringsansvariga urvalen ska flyttas från. Vi funktionsmenyn väljs Flytta urval för inventeringsansvariga. En dialogruta öppnas. Välj den användare som urvalet ska flyttas till och markera vilka urval som ska flyttas. Om det redan finns en skapad inventeringsomgång flyttas inventeringar till den nya användaren. De inventeringsomgångar som redan är påbörjade påverkas inte av flytten.

Möjlighet att se anläggningskategori med tillhörande ledtexter per anläggningstillgång i rutin Inventering i WebAveny

EK-2632

Det är nu möjligt att på flik Bild och Placering se vilken anläggningskategori respektive anläggningstillgång tillhör. Informationen nås via knapp Anl. kat. Via knappen är det möjligt att se information registrerat på anläggningskategorins ledtexter. Det går även att uppdatera informationen i ledtexterna.

WebAveny

Ledtexter per Anläggningskategori

EK-2537

Egna ledtexter som registrerats per anläggningskategori skrevs över för GAS-enheter vid uppdatering mot GasBas. Felet är nu rättat, och de egna ledtexterna med tillhörande uppgifter skrivs inte längre över vid uppdateringen.

Tillägg av verifikationsrader i funktion Omklassificering

EK-2484

I rutin Anläggningar/Inventarier, funktion Omklassificering är det nu möjligt att lägga till flera verifikationsrader. Vid tillägg kontrollerar programmet att baskontot som anges är markerat med redovisningsgrupp Kostnader.

Hämtning av investeringsrader från anläggningsregistret

EK-1613

Då man lade upp investering och sedan skulle hämta en investeringsrad därifrån via knappen "hämta", kunde man tidigare man få ett felmeddelande "index out of bounds". Detta är nu rättat.

Budget

Jämförelsesiffra för förgående års budget i Personalgrupp

EK-2707

Om en identisk budgetrad var upplagd på två eller flera rader i en Personalgrupp visades jämförelsesiffran inte korrekt för budget nästkommande år. Budgeten som överförts till huvudboken visade korrekt värde. Felet är rättat och jämförelsesiffran visar nu det belopp som överförts till huvudboken.

Ändring av internfördelningsbelopp

EK-2579

Vid ändring av internfördelningsbelopp i rutin Arbetsbudget, Budgetrader slog beloppet endast igenom på ena sidan. Detta är nu rättat.

Ekonomi

Underrubriker visas på egen rad

GR-982

I dialogrutor i Ekonomisk analys visades felaktigt rubriknivå ett och rubriknivå två på samma rad utan mellanrum. Detta är nu åtgärdat så att de visas på varsin rad under varandra.

Nya Aveny

Behörighet kontrolleras i bakgrunden

GR-864

Förbättrad användarupplevelse genom samtidig inloggning och behörighetskontroll. Vid inloggning i Ekonomisk analys via genväg från Aveny eller WebAveny visades ibland texten ”Du är ej behörig till Ekonomisk analys”, detta berodde på att behörighetskontrollen gjordes efter inloggningen. Nu när inloggningen och behörighetskontrollen sker samtidigt går det något snabbare och ingen missvisande text om att behörighet saknas visas.

Nya Aveny

Rätt kolumner visas i grafer

EK-2890

I version 21.3 ingick en ny hantering av kolumner i Ekonomisk analys. En kolumnmall kan inkludera både synliga och osynliga kolumner. Tyvärr visade grafer fel kolumner då de inkluderade de osynliga värdena med de synliga kolumnernas rubriker. I och med denna rättning är felet åtgärdat och kolumnvärdena som visas stämmer med de kolumnrubriker som väljs.

Nya Aveny

Rubriker visas högerställda över beloppskolumner

EK-2865

Vid visning av detaljer och på fliken verifikationer i en öppnad verifikation visades tidigare rubrikerna vänsterställda över beloppskolumner, detta är nu åtgärdat så att rubrikerna visas högerställda på samma sätt som beloppen.

Nya Aveny

Fakturabild visas korrekt för periodiserade fakturor vid lägre behörighet

EK-2805

Användare som endast kan öppna fakturabilder och underlag i Ekonomisk analys kan nu även öppna fakturabilder för de verifikationer som rör en periodisering av kostnaden för en Leverantörsfaktura.
Detta är en rättning av ett tidigare fel.

Nya Aveny

Individuella analysmeny-inställningar togs bort felaktigt

EK-2798

För enheter som arbetar enligt GAS-konceptet med uppdateringar från GAS-standarddatabas påverkades de individuella analysmeny-inställningarna av uppdateringen i samband med införandet av version 21.3. Detta innebar att startanalysen eventuellt återgick till den som gäller för nya användare och att vissa analyser inte längre visades i användarens analysmeny.
För de allra flesta åtgärdades problemet innan det upplevdes, men för ett antal användare innebar det manuell återinställning av valda inställningar.
Denna rättning säkerställer att felet ej återkommer.

Nya Aveny

Möjligt att spara en analysmall åt en enskild användare

EK-2788

En användare med en roll* med behörighet till "Utdelning av ekonomisk analys" kan skapa och spara en analysmall åt en annan användare. I Spara som dialogen väljs analys-distribuering till "Spara för användare" - då visas en extra rullist med användare som har en kodbehörighet som passar med den skapade analysmallen. Sök och välj den användare som ska få analysen. När du klickar Spara så meddelas mottagaren via mail samt via ett meddelande i högermenyn i Nya Aveny om detta.

* För GAS är det rollerna Ekonom och Controller.

Nya Aveny

Möjligt att skapa gemensamma mallar i Ekonomisk analys

EK-2651

De användare som har en roll* med behörighet till rutin "Utdelning av ekonomisk analys" kan nu även skapa gemensamma analysmallar för alla användare i en församling/pastorat. Det är på så sätt möjligt att skapa en mall med utvalda summeringsbegrepp och kolumner. Efter att analysmallen sparats finns den tillgänglig att lägga till i analysmenyn hos användare med kodbehörighet som passar analysen.

* För GAS är det rollerna Ekonom och Controller.

Nya Aveny

Rubrikraden i verifikationer har låst position

EK-2587

Tidigare flyttades rubrikraden på flik verifikationer under det blåa sidhuvudet i verifikationsdialogrutan när man scrollade i en verifikation med många rader. Nu är rubrikraden låst och alltid synlig och det är endast raderna med kontering som scrollas. Sedan tidigare går det även att sortera på de olika kolumnrubrikerna i verifikations-dialogrutan.

Nya Aveny

Automatkonterade rader visas med mer information

EK-2585

När en verifikation öppnas i Ekonomisk analys visas en ny kolumn längst till höger med information om raden skapats via automatkontering. Om raden skapats via automatkontering visas en ikon och benämningen på automatkonteringen som genererat raden.

Nya Aveny

Kopplingar till andra verifikationer visas på ny flik

EK-2584

I Ekonomisk analys vid detaljgranskning när en verifikation öppnas finns nu en flik där kopplade verifikationer visas. Varje kopplad verifikation visas som en egen post i en lista och kan öppnas och granskas. De kopplade verifikationer som öppnas placeras framför ursprungsverifikationen och måste stängas för att det ska vara möjligt att komma tillbaka till analysen.

Nya Aveny

Ny flik för Attestant/Meddelanden i verifikationer i Ekonomisk analys

EK-2583

För verifikationer som öppnas i detaljgranskningen i Ekonomisk analys har en ny flik lagts till. På den nya fliken "Attest/Meddelande" visas vilka olika attestanter som attesterat fakturan och om det skrivits några meddelanden kopplade till fakturan. Fliken visas enbart på verifikationer för Leverantörsfakturor.

Nya Aveny

Nytt utseende på fält där något väljs eller fylls i (Ekonomisk analys)

EK-2564

Urvalsfält och periodväljare har bytt utseende till en ruta med markerad kant. Alla fält där värden väljs eller fylls i påverkas. Det gäller i vänstermenyn och sidhuvudet på Ekonomisk analys samt i alla motsvarande fält som öppnas som dialogrutor i verktyget.

Nya Aveny

Möjligt att öppna och skriva ut Underlag i egen dialogruta i Ekonomisk analys

EK-2347

För användare utan behörighet till bokföringsjournalen kan nu underlag öppnas via underlagsikonen i detaljtabellen. Underlagsikonen är grön och klickbar. När ikonen klickas öppnas underlaget i en egen dialogruta. I dialogrutan har information om verifikationen som underlaget tillhör lagts till i sidhuvudet. Från dialogrutan finns även möjlighet att skriva ut via trepunktersknappen.

Sedan tidigare finns motsvarande möjlighet att öppna en fakturabild direkt från ikonen i detaljraderna. I dialogrutan för fakturabilden har information om verifikationen som fakturan tillhör lagts till i sidhuvudet.

Nya Aveny

Ändrad visning på skärm av radbaserade analysmallar

EK-2264

Vissa radbaserade analysmallar med långa radtexter fick långt mellanrum mellan text och belopp. Detta är nu åtgärdat genom att radbryta långa texter.

För de belopp som kan öppnas och detaljerna analyseras vidare har formatet ändrats från att ha en pil i vänsterkant till att ha grön text som får en länk-linje då raden markeras. Alla gröna rader kan öppnas, summeras och detaljerna granskas.

Nya Aveny

Kundreskontra

Kundreskontralista

EK-2291

Kolumnen "Fakt nr" i rapporten Kundreskontralista var för smal och visade tidigare inte alla siffror om man hade fakturanummer på längre än åtta siffror. Detta är nu åtgärdat så att även längre fakturanummer syns i sin helhet.

Leverantörsreskontra

Utskrift av fakturabild i WebAveny Fakturaattest

EK-2900

I vissa fall, beroende på vald webbläsare kunde det uppstå att utskrift av fakturabilden inte skrevs ut korrekt. Detta är nu rättat.

WebAveny

Exkludera ej relevanta leverantörer på underlag för leverantörsbrev

EK-2586

Det finns möjlighet att via Fakturaväxeln skicka brev till leverantörer för att informera om t ex e-faktura eller ny fakturaadress. Aveny skickar då ett underlag med vilka leverantörer som ska få brevet. Detta underlag innehöll tidigare alla leverantörer men nu exkluderas normalt utländska leverantörer, enskilda firmor samt leverantörer som saknar organisationsnummer.

Utskrift av e-fakturabilder

EK-2203

Leverantörsfakturor kan skrivas ut från flera olika rutiner, bland annat från Fakturabevakning, Leverantörer och Definitivbokning. Vid utskrift av KOB och e-fakturor skriver Aveny endast ut en bildsida. Fakturor med flera rader som inte får plats på en sida kan nu enkelt skrivas ut i sin helhet via utskriftssymbolen från fakturabildsformuläret.

Visa bilagor i Webaveny Fakturaattest

EK-1422

Användarna som kör WebAveny Fakturaattest i Google Chrome, Firefox eller Edge har haft problem med att kunna titta på bilagor från exempelvis KOB som kommer i HTML-format. Detta är nu löst.

WebAveny

Förbättrad visning av kursfaktor i Ankomstregistrering

EK-814

Förtydligande av vilken kursfaktor som gäller för respektive valuta har gjorts i rutin Ankomstregistrering som hjälp vid registrering av säljkurs. Det går även att se senast registrerad säljkurs.

Order/Fakturering

Kryssboxar i Webaveny order när man skapar KOB-order

EK-2831

Tidigare försvann kryssboxarna vid skapa order i WebAveny, när man skapade KOB-order. Detta är nu rättat och i samband med detta rättades även att valet Konfirmation halkat ner en rad i vallistan.

WebAveny

Orderintegration till stiftens utbildningssystem

EK-2728

En ny integration har tagits fram för att göra det möjligt för stiften att ta emot order till Aveny från utbildningssystemen Grade och Trippus och utifrån detta fakturera enheterna för utbildningarna.

Urval på fältet "Klar att fakturera" var feldefinierat.

EK-2535

Om man gjorde ett urval på fältet "Klar att fakturera" fick man fram de som var klara för fakturering när man valde "Nej" och vice versa.